Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van Aaron Verstappen, (KvK nummer 83574174) in deze voorwaarden te noemen “Aaron Verstappen”, gevestigd te (5711 XB) Someren aan de De Meer 24.

1. DEFINITIES

 1. Aaron Verstappen: de partij die op basis van deze voorwaarden (adviserende) werkzaamheden verricht en/of diensten levert ten aanzien van (het ontwerpen van) websites/online marketing in de breedste zin des woords.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie Aaron Verstappen op basis van deze voorwaarden (adviserende) werkzaamheden verricht, diensten levert en/of met wie Aaron Verstappen in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Aaron Verstappen en opdrachtgever tot stand komt.
 4. Advies: iedere aanwijzing, raadgeving en/of aanbeveling, allen in de breedste zin van het woord, die Aaron Verstappen op grond van een overeenkomst aan een opdrachtgever verstrekt. Aan een advies kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. Online Marketing: ook wel internet marketing, digitale marketing ofwel web marketing genoemd is een verzamelterm voor verschillende technieken die worden gebruikt om producten, diensten en bedrijven via internet onder de aandacht te brengen.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen, werkzaamheden en diensten van Aaron Verstappen.
 2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Afwijkingen van, uitzonderingen op en toevoegingen aan deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend in geval deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Aaron Verstappen zijn geaccepteerd en gelden uitsluitend voor die aanbieding en/of overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

3. OFFERTES EN PRIJZEN

 1. De door Aaron Verstappen gemaakte offertes zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd. Offertes zijn gedurende 2 maanden geldig na dagtekening, tenzij anders is aangegeven.
 2. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
 3. Aanbiedingen en samples zijn en blijven eigendom van Aaron Verstappen en mogen zonder schriftelijke toestemming van Aaron Verstappen niet aan derden worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd. Op een daartoe door Aaron Verstappen gedaan verzoek dienen zij onverwijld te worden teruggegeven.
 4. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen vermeld in Euro (valuta) en exclusief omzetbelasting (BTW).

4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN DUUR

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer een offerte ondertekend wordt geretourneerd en/of per email een akkoord wordt ontvangen en/of de opdracht wordt bevestigd door Aaron Verstappen. Een begin van de feitelijke uitvoering door Aaron Verstappen kan ook een overeenkomst tot stand brengen tussen Aaron Verstappen en de opdrachtgever.
 2. De inhoud van de opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en Aaron Verstappen is overeengekomen en wordt onder andere bepaald door hetgeen in de offerte omschreven is.
 3. Onjuistheden of door de opdrachtgever beweerde onjuistheden in de opdrachtbevestiging van Aaron Verstappen dienen binnen acht dagen na de datum van deze bevestiging schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht zich te kunnen vinden in de wijze waarop de gesloten overeenkomst schriftelijk is vastgelegd c.q. de opdrachtbevestiging.
 4. Eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen namens Aaron Verstappen gedaan, binden Aaron Verstappen slechts indien deze schriftelijk door Aaron Verstappen zijn bevestigd.
 5. Voor werkzaamheden en/of leveringen waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verstuurd, kan de opdrachtbevestiging worden afgeleid uit de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen.
 6. Aaron Verstappen is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
 7. Aaron Verstappen heeft de bevoegdheid een opdracht niet te aanvaarden en zal in dat geval de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 8. De overeenkomst tussen Aaron Verstappen en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Wordt een overeenkomst voor bepaalde tijd aangegaan, dan dient de overeenkomst een maand voor de einddatum te worden opgezegd, anders wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode als waarvoor het contract is aangegaan.
 9. Aaron Verstappen is gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van een opdrachtgever uit te laten voeren door derden.

 5. HONORARIUM

 1. Het honorarium van Aaron Verstappen is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Aaron Verstappen, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij schriftelijk een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Aaron Verstappen gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Aaron Verstappen hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 5. Het honorarium van Aaron Verstappen, zo nodig vermeerderd met voorschotten en facturen van ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en Aaron Verstappen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 6. Aaron Verstappen mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst dat in alle redelijkheid niet van Aaron Verstappen mag worden verwacht dat de overeengekomen werkzaamheden worden dan wel werden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Het bedoelde in dit lid is van toepassing indien de onvoldoende inschatting niet toerekenbaar is aan Aaron Verstappen.
 7. Aaron Verstappen is gerechtigd haar tarieven per jaar te indexeren.

6. BETALING EN KOSTEN

 1. Aaron Verstappen hanteert bij haar facturering een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Aaron Verstappen kan (gedeeltelijke) betaling van een factuur verlangen van een opdrachtgever alvorens Aaron Verstappen overgaat tot het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever.
 3. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 4. Betaling door de opdrachtgever geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Ingeval de opdrachtgever in gebreke blijft om de factuur tijdig aan Aaron Verstappen te voldoen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en derhalve zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van Aaron Verstappen vereist is. In dat geval is de opdrachtgever aan Aaron Verstappen vanaf de datum van verzuim de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt aangemerkt.
 6. Door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats ter afdoening van de opeisbare oudste facturen, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Aaron Verstappen is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan de incassering van haar vordering(en) op de opdrachtgever. Aaron Verstappen is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gebaseerd op de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 8. Aaron Verstappen is gerechtigd werkzaamheden uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Aaron Verstappen heeft voldaan.
 9. Aaron Verstappen kan haar vordering uit hoofde van de overeenkomst overdragen aan haar kredietverzekeraar, in welk geval de kredietverzekeraar belast zal worden met het innen van de openstaande vordering(en).

 7. GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zijn, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking hebben, verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aaron Verstappen is niet gerechtigd de informatie, die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval Aaron Verstappen voor zichzelf optreedt in enige rechtsgang of andersoortige procedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. Tenzij daartoe door Aaron Verstappen voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Aaron Verstappen , die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 4. Aaron Verstappen houdt gegevens vertrouwelijk als de opdrachtgever aangeeft dat deze gegevens vertrouwelijk moeten worden bewaard. Hieronder vallen in ieder geval wachtwoorden etc. die door opdrachtgever aan Aaron Verstappen ter beschikking worden gesteld.

 8. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Aaron Verstappen nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Aaron Verstappen ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Opdrachtgever garandeert dat de aan Aaron Verstappen verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd aan opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Aaron Verstappen op het afgesproken moment aan kan vangen met diens werkzaamheden. Indien de werkzaamheden van Aaron Verstappen door omstandigheden gelegen in de sfeer van opdrachtgever later kunnen aanvangen dan afgesproken stelt opdrachtgever Aaron Verstappen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Schade voor Aaron Verstappen voortkomend uit een vertraging zoals bedoeld in dit lid komen voor rekening van opdrachtgever.
 5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door Aaron Verstappen geleverde concept documenten, concept advies en reviews, allen in de breedste zin des woords, hier vallen dan ook onder ideeën, strategieën, sjablonen, templates die mogen niet door de opdrachtgever zelf gebruikt worden zonder de toestemming van Aaron Verstappen tenzij partijen anders zijn overeengekomen, te verspreiden en/of als zijnde de definitieve versie te presenteren aan derden. De concept documenten mag opdrachtgever niet verspreiden en/of als zijnde de definitieve versie die presenteren aan derden. Aan de in dit lid bedoelde concept stukken kunnen geen rechten ontleend worden.

 9. MEER- EN MINDERWERK

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Aaron Verstappen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Aaron Verstappen de opdrachtgever hierover inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Aaron Verstappen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van het honorarium tot gevolg heeft.
 5. Meer- of minderwerk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.
 6. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Aaron Verstappen en de opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet, waarbij de bewijslast rust op de degene die de aanspraak maakt.

10. TERMIJNEN

 1. Aaron Verstappen is gerechtigd de opdracht uit te voeren in gedeelten, welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
 2. Indien Aaron Verstappen gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze gegevens juist en volledig aan Aaron Verstappen ter beschikking heeft gesteld.
 3. De opgegeven termijnen gelden bij benadering en zijn nimmer fataal.
 4. Overschrijding van de termijn verplicht Aaron Verstappen niet tot enige vergoeding. Opdrachtgever kan na herhaalde termijnoverschrijding Aaron Verstappen schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij de oorzaak van de termijnoverschrijding niet aan Aaron Verstappen toe te rekenen is.

11. OPSCHORTING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Opdrachtgever en Aaron Verstappen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
 2. Aaron Verstappen heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst tot nadere orde op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval een van onderstaande situatie(s) zich voordoet. Vorenstaande vereist geen ingebrekestelling en geen rechterlijke tussenkomst, evenmin is Aaron Verstappen gehouden tot enige schadevergoeding of garantie ingeval:
 3. de opdrachtgever de verplichtingen uit de met Aaron Verstappen gesloten overeenkomst(en) niet behoorlijk, tijdig en/of volledig nakomt;
 4. er gerede twijfel bestaat of de opdrachtgever in staat is de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst(en) met Aaron Verstappen te voldoen;
 5. van faillissement van de opdrachtgever, surséance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd heeft Aaron Verstappen recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Aaron Verstappen zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Aaron Verstappen zal deze waar mogelijk in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Hieruit voortvloeiende kosten worden in dat geval aan opdrachtgever in rekening gebracht.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Aaron Verstappen behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien, tenzij het tegenovergestelde expliciet tussen opdrachtgever en Aaron Verstappen is overeengekomen.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in lid 1 van dit artikel bedoelde producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten van Aaron Verstappen, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel anderszins te bezwaren zonder daaromtrent toestemming van Aaron Verstappen te hebben verkregen.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van de in dit artikel bedoelde producten aan derden ter hand te stellen, anders dan om een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden aan Aaron Verstappen bij derden in te winnen.
 4. Aaron Verstappen behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Indien Aaron Verstappen bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectueel eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van Aaron Verstappen niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van het recht van intellectuele eigendom het recht van Aaron Verstappen aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.
 6. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Aaron Verstappen, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet- verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 7. Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
 8. Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Aaron Verstappen steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan opdrachtgever (direct of indirect) toegang wordt verschaft en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Opdrachtgever zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
 9. Aaron Verstappen vrijwaart opdrachtgever tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Aaron Verstappen zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat opdrachtgever Aaron Verstappen onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Aaron Verstappen. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Aaron Verstappen verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Aaron Verstappen ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Aaron Verstappen in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Aaron Verstappen zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Aaron Verstappen een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Aaron Verstappen, indien mogelijk, zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Aaron Verstappen wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.
 10. Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van Aaron Verstappen van programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik om onderhoud, bewerking, installatie of integratie.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Aaron Verstappen tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

13. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Aaron Verstappen is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of derden lijden uit welke hoofde dan ook en die op welke wijze dan ook verband houdt met de aan Aaron Verstappen verstrekte opdracht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Aaron Verstappen.
 2. Aansprakelijkheid van Aaron Verstappen voor schade geleden door een opdrachtgever of derde veroorzaakt door Aaron Verstappen ingeschakelde derden is uitgesloten, zelfs indien sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van deze derden.
 3. Aaron Verstappen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade in de ruimste zin van het woord, waaronder in ieder geval dient te worden begrepen gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst en immateriële schade, zelfs in geval van eigen opzet of grove schuld van de zijde van Aaron Verstappen .
 4. Aaron Verstappen is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment waarop de schadetoebrengende gebeurtenis in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Aaron Verstappen . Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Aaron Verstappen bij uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien Aaron Verstappen aansprakelijk is voor enige schade is de aansprakelijkheid van Aaron Verstappen uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet overgaat tot uitkering, is de aansprakelijkheid van Aaron Verstappen beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.000,00. De opdrachtgever wordt geacht voor het meerdere adequaat verzekerd te zijn.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Aaron Verstappen voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van de door Aaron Verstappen verrichte werkzaamheden, aangeleverde documenten, ontwerpen en/of berekeningen. Dit lid is ook van toepassing op aanspraken als gevolg van overtreding van artikel 8 lid 5 van deze overeenkomst.
 7. Aaron Verstappen kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor fouten in Facebook, LinkedIn, YouTube, Google, Twitter en/of andere externe (open source) webapplicaties. Aaron Verstappen is ook niet aansprakelijk voor fouten in de betreffende systemen en/of haar functionaliteiten.

 14. RECHTSVERWERKING

 1. De opdrachtgever dient eventuele opgetreden schade/gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na het ontstaan of het (redelijkerwijs) bekend worden daarvan schriftelijk bij Aaron Verstappen te melden. Schade die niet binnen deze termijn door de opdrachtgever is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 2. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de opdrachtgever jegens Aaron Verstappen ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt c.q. verjaart na verloop van 6 maanden nadat de opdrachtgever op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.

 15. VRIJWARING

 1. Opdrachtgever vrijwaart Aaron Verstappen voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever door Aaron Verstappen of door een ander aan wie opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Aaron Verstappen .
 2. Opdrachtgever vrijwaart Aaron Verstappen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom alsmede voor eventuele aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan Aaron Verstappen onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig informatie heeft verstrekt.

16. CONVERSIE

 1. Indien enige in deze voorwaarden genoemd, en voor de opdrachtgever toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt zonder strijdigheid met de wet. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft dan ongewijzigd.

17. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Alle transacties en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Aaron Verstappen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant, één en ander met inachtneming van de bevoegdheid van de kamer van kantonzaken.

 18. SLOTBEPALINGEN

 1. Aaron Verstappen is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Aaron Verstappen aangekondigde tijdstip. Aaron Verstappen zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever toezenden.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.